|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Quận Ba Đình đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính

content:

Cải cách hành chính trong lộ trình tiến tới xây dựng một chính quyền điện tử là nhiệm vụ của chính quyền song thực hiện nhiệm vụ đó có đạt yêu cầu hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của người dân, từ quá trình góp ý kiến, giám sát đến sử dụng dịch vụ công. Trong mối quan hệ ấy, thông tin, tuyên truyền đầy đủ và hiệu quả để người dân tiếp cận được nội dung, kết quả của cải cách hành chính giữ vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức sâu sắc điều này, trong những năm qua, quận Ba Đình luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với mục tiêu vừa để người dân tham gia nhiều hơn vào việc giám sát cải cách hành chính, vừa để các dịch vụ hành chính công theo phương thức mới đi vào cuộc sống.

          Trong giai đoạn 2016-2019, nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính công trên địa bàn quận Ba Đình rất đa dạng và luôn được hiệu chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của từng năm. Năm 2016, nội dung tuyên truyền trọng tâm là Chương trình 10-CTr/QU ngày 21/6/2016 của Quận ủy Ba Đình về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Theo đó, công tác tuyên truyền nhấn mạnh đến việc thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, chấp hành nghiêm bộ quy tắc ứng xử theo quy định của thành phố; biểu dương các cá nhân gương mẫu ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa, tạo sự lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong năm 2017, 2018, các chủ đề tuyên truyền gắn với thực hiện Năm kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước, thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ luôn được UBND quận Ba Đình và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

Về hình thức tuyên truyền, quận cũng chú trọng đến việc đa dạng hóa cả về cách thức lẫn phương tiện. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trên báo chí, thông qua tờ rơi, tờ gấp, hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền cải cách hành chính thông qua Hội thi, liên hoan được các quận chú trọng và tổ chức bài bản, đạt hiệu quả cao. Năm 2019, UBND quận ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận. Theo đó, yêu cầu lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị triển khai để 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị mình tham gia Cuộc thi; UBND 14 phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thuộc quận tăng cường, phổ biến, tuyên truyền và triển khai sâu rộng đến toàn thể người dân sinh sống và học sinh, sinh viên học tập trên địa quận tích cực tham gia Cuộc thi.

Đào tạo, tập huấn, đối thoại cũng là một hình thức phát huy hiệu quả và luôn được quận quan tâm thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, quận đã tổ chức trên 70 lớp tập huấn các văn bản, quy định mới ban hành trong các lĩnh vực Văn hóa, Tư pháp, LĐTBXH, TNMT, QLĐT, TCKH, Y tế, GD -ĐT…Hoạt động này cũng nhận được sự tham gia tích cực của các hội đoàn thể. Ví dụ, năm 2017, Hội LHPN quận đã tổ chức 05 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 500 cán bộ Hội phụ nữ 14 phường. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính được lãnh đạo Quận ủy-UBND-UB MTTQ quận quan tâm chỉ đạo thực hiện và được triển khai với nhiều hình thức phong phú và bám sát sự chỉ đạo của thành phố. Do vậy, kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận được thực hiện tốt hơn, nhất là trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Từ năm 2016 đến năm 2019, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận đảm bảo chất lượng và tiến độ. Người dân  ngày càng cảm thấy hài lòng hơn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức của quận và phường. Quận cũng quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công chức nhằm đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc cho người dân. Đặc biệt là trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai thực hiện DVC mức độ 3.

Trong thời gian tới, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính là những nhiệm vụ trọng tâm. Cần tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cùng chính quyền thực hiện công tác CCHC và giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền của cán bộ cấp cơ sở. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác hậu kiểm, đánh giá, tổng kết bài học kinh nghiệm về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, từ đó xây dựng các cách thức, giải pháp tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với bối cảnh các phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội đang chiếm ưu thế trong việc phổ biến, tương tác thông tin.

Nguyễn Sơn

08/07/2019 - 1002 Lượt xem
Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
27/07/2019 - 1252 Lượt xem
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm để chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công (NCC) bằng những chính...
content:

content:

Thư viện hình ảnh