|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

content:

Ngày 31 /0 3 , UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 488/UBND-TP về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận năm 2020.

Cụ thể, UBND quận yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tập huấn chuyên sâu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường; chú trọng tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Kịp thời cập nhật và triển khai nội dung về kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn đạt kết quả cao nhất.

UBND quận yêu cầu Thanh tra Quận phối hợp với phòng Tư pháp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật phòng, chống tham nhũng cho CB, CC các đơn vị, UBND các phường.

Phòng Tư pháp biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, phát huy ưu thế của CNTT trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của CNTT, mạng viễn thông (tổ chức giao lưu, hỏi đáp pháp luật, hội nghị trực tuyến, thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội...

Văn phòng HĐND và UBND quận lập, theo dõi, duy trì các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử quận, phường và các phương tiện thông tin, đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì xây dựng chuyên trang về Phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến trên Cổng TTĐT quận và hệ thống truyền thanh các phường.

Phòng Văn hoá và Thông tin

08/07/2019 - 1002 Lượt xem
Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
27/07/2019 - 1252 Lượt xem
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm để chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công (NCC) bằng những chính...
content:

content:

Thư viện hình ảnh